ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، روز ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر ماه) به نام روز جهانی کوهستان نام گرفته است. در سال ۲۰۰۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلسه خود در ژانویه ۲۰۰۳ روز ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3