ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، جواد نصیری رییس انجمن موی تای کشور و عضو شورای ریاست فدراسیون جهانی گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و فاصله مکانی و زمانی اکثر استانها و تسهیل در تردد ورزشکاران، مربیان، داوران و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3