ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، آژانس جهانی ضد دوپینگ تیم های ورزشی تحت نام روسیه را دو سال از حضور در رقابت های جهانی محروم کرده و سرود ملی روسیه و هرگونه نماد دیگری مربوط به این کشور بین ورزشکاران ممنوع است. اکنون مشخص شده است که… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3